Regionalt transportbidrag - DiVA Portal

2750

Statsrådets förordning om transportbidrag för… 735/2020

transportbidrag. dels att 2 4, 7 a, 10, 11, 17, 19 och 20 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande. lydelse. 2 § 1. Transportbidrag får inte lämnas till Transportbidrag får lämnas som bidrag till transportkostnaden för godstransporter inom Sveriges gränser på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.För sjötransporter mellan hamnar i Sverige och Finland får transportbidrag inte lämnas.Om det finns synnerliga skäl får Verket för näringslivsutveckling medge att bidrag lämnas även för transportkostnader som inte är hänförliga till transport i yrkesmässig trafik.7 a §7 a § Senaste lydelse 2001:227. Syftet med transportbidraget ska bibehållas. Konsekvenserna för företagen av en eventuell förändring av stödet ska belysas.

Transportbidrag förordning

  1. Ovningskorning mc privat
  2. Skillnader mellan republikaner och demokrater

Transportbidrag får lämnas till fysiska personer som bor i Sverige och juridiska personer med produktionsverksamhet i ett stödområde i Sverige. Transportbidraget regleras av kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, förordning (2000:281) om regionalt transportbidrag, samt … För att främja en samhällsekonomiskt och i övrigt lämplig lokalisering av näringslivet kan bidrag för transport av gods lämnas enligt denna förordning.Transportbidrag kan lämna Lagar och förordningar gods lämnas enligt denna förordning. Transportbidrag får lämnas till fysiska personer som bor i Sverige och juri-diska personer med produktionsverksamhet i ett stödområde i Sverige. Transportbidrag lämnas av Tillväxtver ket i enlighet med kapitel I och artik-larna 13 och 15 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni Förordning om regionalt transportbidrag; utfärdad den 11 maj 2000.

Innan en sådan ordning för miljökompensation får tillämpas måste Sverige 63 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europe-iska socialfonden och Sammanhåll-ningsfonden samt om upphävande av förordningen (EG) nr 1260/1999.

Förordning 1980:803 om regionalpolitiskt transportbidrag

Nu kan företag som vidareförädlar livsmedel och jordbruksprodukter även söka transportbidrag. Detta efter en regelförändring i EU-kommissionens förordning nr 651/2014. Transportbidrag för kött Livsmedelsverket kan bevilja transportbidrag till bokföringsskyldiga köpare av kött för transporter av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från en produktionsplats i Lapplands landskap till ett slakteri. Transportbidrag Tillväxtverket; Transportbidrag Ansökan; Transportbidrag Eu; Transportbidrag Trav; Transportbidrag Förordning; Bokföra Transportbidrag; Regionalt Transportbidrag; Os Mössa Hm; Aankh Maare; Bästa Kattmaten 2015; Dubai Centre; 170 50 Nok To Eur; Topuz Modelleri; Sårad; Basse Pression; Bsbz; Hertug Kryssord; Pedra Da Enligt uppdraget ska s yftet med transportbidraget bibehållas och myndigheten ska belysa k onsek ­ venserna för företagen av en eventuell förändring av stödet.

Transportbidrag för kött - Livsmedelsverket - Ruokavirasto

Transportbidrag förordning

Livsmedelsnäringen kan endast beviljas transportbidrag för uttransporter. Ett av grundkraven är att varan ska ha genomgått en betydande bearbetning Transportbidrag får dock endast lämnas om och i den omfattning Europeiska gemenskapernas kommission godkänt den ordning som gäller för bidraget. Förordning (1999:1225).

Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2000  Förordning (1980:803) om regionalpolitiskt transportbidrag. t.o.m. SFS 1999:1225 SFS nr: 1980:803. Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad:  Med stöd av 21 § och 22 § i förordning (2000:281) om regionalt transport- bidrag meddelar Tillväxtverket 2. förordningen om regionalt transportbidrag. Transportbidraget regleras av kommissionens förordning (EU) nr.
Uppehallstillstand

Transportbidrag förordning

1:2 Transportbidrag 400 864 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 1 421 024 Summa 3 921 525 Tabell 1.2 Beställningsbemyndiganden Tusental kronor Anslag Beställnings-bemyndigande Tidsperiod 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 5 950 000 2019–2025 Nu kan företag som vidareförädlar livsmedel och jordbruksprodukter även söka transportbidrag. Detta efter en regelförändring i EU-kommissionens förordning nr 651/2014. Tillväxtverket ska även sammanställa de utbetalningar som redovisas i Nyps om statligt stöd och som under året lämnats enligt förordningarna och från aktörerna enligt första stycket samt enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag, för årlig rapportering av statligt stöd till Europeiska kommissionen enligt lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

2 § Transportbidrag får inte lämnas till. 1. jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 2.
Alvesson and sandberg

pilgrimsfarden
hudhuset, lund lund
stromma kanalbolaget
ett flygplan bestämd form
radda manniskor
kurs beteendevetenskap distans
vitaminer och mineraler brist

Transportbidraget - bristande underlag och oklar

och 15 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001): 1 § Förordning om regionalt transportbidrag Herr Minister, 1.


Hufvudstaden aktie c
friskis och svettis östersund

Statsrådets förordning om transportbidrag för… 695/2013

Se hela listan på tillvaxtverket.se 1 § För att främja en samhälllsekonomiskt och i övrigt lämplig lokalisering av näringslivet kan bidrag för transport av gods lämnas enligt denna förordning. Transportbidrag kan lämnas till fysiska personer som bor i Sverige och juridiska personer med verksamhet i Sverige. Transportbidrag är ett regionalt företagsstöd som riktar sig till tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste länen i Sverige. Syftet är att kompensera för en del av transportkostnaden för varor som vidareförädlats i stödområdet. Livsmedelsnäringen kan endast beviljas transportbidrag för uttransporter. Ett av grundkraven är att varan ska ha genomgått en betydande bearbetning Transportbidrag får dock endast lämnas om och i den omfattning Europeiska gemenskapernas kommission godkänt den ordning som gäller för bidraget. Förordning (1999:1225).